O mnie

Halina Szotek - z wykształcenia pedagog i historyk, skoczowianka. Studiowała historię na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pracę dyplomową „Skoczów w okresie międzywojennym, na podstawie lokalnej prasy" obroniła w 1970 r. W 1974 r. ukończyła studia podyplomowe z historii najnowszej na tej samej uczelni. Od 1973 r. pracowała w Zespole Szkół Zawodowych w Skoczowie pod dyrekcją Jana Wantuły. Była opiekunem Rady Młodzieżowej, Szczepu Starszoharcerskiego i Szkolnego Klubu Krajoznawczo-Turystycznego.

Jako harcmistrz należała do kadry kształcącej referatu starszoharcerskiego Komendy Chorągwi Bielskiej. Wraz z uczniami pracowała przy czyszczeniu sklepień XIV-wiecznych piwnic i stiuków kaplicy w zabytkowej kamieniczce przy ul. Fabrycznej. Za działalność pedagogiczną otrzymała w 1978 r. nagrodę ministerialną II stopnia. Równolegle działała w sekcji historycznej Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Wraz z dyrektorem J. Wantułą i inż. L. Sikorowskim wykonali inwentaryzację archiwaliów skoczowskich, głównie dokumentów pergaminowych, przygotowali dokumentację historyczną dla Pracowni Konserwacji Zabytków w Krakowie, zorganizowali wystawę: Skoczów — moje miejsce na ziemi. Od 1 VIII 1982 r. zatrudniona w Muzeum w Cieszynie jako pracownik ds. organizacji muzeum w Skoczowie. Nadzorowała remont zabytkowej kamieniczki z 1793 r., opracowała scenariusz ekspozycji muzealnej, założyła księgi inwentarzowe. Od miasta przejęła skrzynię z dokumentami pergaminowymi, obrazami J. Klimka z ratuszowego fryzu i teki z pracami K. Prausa. W 1983r. zorganizowała wystawę: Śląskowi serce i pióro, do Skoczowa wróciły eksponaty z byłego Muzeum Biograficznego G. Morcinka, zdeponowane w 1974 r. w Cieszynie. W 1984 r. jako prezes Macierzy ZC przygotowała 4 tablice, umieszczone na domach, w których w latach 1919-1934 mieszkał G. Morcinek. Nagrywała audycje w Polskim Radiu w Katowicach, była konsultantem audycji telewizyjnej w Ośrodku TV w Bytkowie oraz filmu A. Halora nt. życia i twórczości pisarza. Muzeum im. G. Morcinka zostało otwarte 20 XII 1986 r. Kierowała nim do 31 XII 2005 r. W 1985 r. została kierownikiem Grupy Roboczej Społecznego Komitetu Budowy Pomnika Gustawa Morcinka w Skoczowie. Pomnik został odsłonięty 5 XII 1987r., a Komitet Budowy przekształcił się w 1988 r. w Towarzystwo im. G. Morcinka. Zarząd Główny miał siedzibę przy muzeum, podobnie jak powołana z inicjatywy H. Szotek Liga Szkół Morcinkowskich, a potem Klub Propozycji. Organizowała sejmiki szkół morcinkowskich, konkursy wiedzy o patronie, pomagała szkołom przygotowującym się do nadania imienia Gustawa Morcinka. W 1988 r. została laureatką Nagrody Morcinkowskiej, przyznawanej przez Wydawnictwo EPOKA w Warszawie.

Jako prezes Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przyczyniła się do powołania w Skoczowie w 1989 r. Liceum Ogólnokształcącego. W latach 1990-2004 redagowała dwutygodnik „Gazeta Skoczowska", a w latach 1993-2006 Kalendarz Skoczowski, wydawane przez Zarząd Główny Towarzystwa im. G. Morcinka. W 1991 r. wraz z PZKO organizowała 100. rocznicę urodzin śląskiego pisarza, m.in. opracowała i wyznakowała w Skoczowie Szlak Morcinkowski. W 1994 r. wraz z Gminą Żydowską w Bielsku-Białej organizowała obchody 140. rocznicy budowy skoczowskiej synagogi, a w 1997 r. odrestaurowania cmentarza w Wilamowicach. W ramach przygotowań do kanonizacji Jana Sarkandra opracowała w 1994 r. Szlak Sarkandrowski, a w Sarkandrówce zorganizowała Muzeum św. Jana Sarkandra, które w następnym roku przekształciło się w Muzeum Parafialne. Z jej inspiracji powstał film „Droga” w reżyserii Stanisława Janickiego i sztuka „Tak to było” Beaty Sabath, wystawiona w czasie Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej 2 maja 1995 r.

 

W 1997 r. opracowała i wyznakowała Szlak Skoczowskich Zabytków. Redagowała wydawnictwa rocznicowe dla skoczowskiej garbarni (1999 r.), Koła Pszczelarzy, Szkoły im. Jana Marka w Pogórzu, zbiory opowiadań i wierszy pisanych gwarą przez Jana Chmiela, Stanisławy Jabłonkowej i Urszuli Korzonek, monografie Simoradza i Harbutowic, Słownik Biograficzny Ziemi Cieszyńskiej — Suplement — Józefa Golca. Opracowała wydawnictwo: „Trudna droga do Polski. 90 rocznica Bitwy pod Skoczowem” oraz „Jan Sarkander”, z okazji 15. rocznicy kanonizacji. W ostatnich latach w Miesiącach Pamięci Narodowej prowadzi sesje poświęcone: Żołnierzom Wyklętym, Martyrologii skoczowskich nauczycieli i 1050. rocznicy chrztu Polski.

W 2000 r. otrzymała odznaki „Zasłużony w rozwoju województwa bielskiego” i Laur Srebrnej Cieszynianki, a w 2002 r. Zasłużony Działacz Kultury.

Od 2008 r. prowadzi cykl „Spotkania z historią”. Jest autorką prawie 400-stronicowej publikacji „Skoczów. Szkice do monografii”, która ukazała się w drugiej połowie 2017 r.

 

W 2017 r. Rada Miejska Skoczowa uchwaliła nadanie Halinie Szotek Honorowego Obywatelstwa Miasta Skoczowa — jako wyraz najwyższego wyróżnienia i uznania.

Natomiast 11 listopada 2018 r. w cieszyńskim Teatrze im. Adama Mickiewicza, z rąk Burmistrza Cieszyna odebrała "Laur Honorowej Złotej Cieszynianki”, odznaczenia przyznawanego osobom szczególnie zasłużonym dla regionu na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia Samorządowego Ziemi Cieszyńskiej.

Niedawno ukazał się suplement do „Skoczów. Szkice do monografii”, również autorstwa Haliny Szotek pt. „Zasłużyli na naszą pamięć”, mający ponad 500 stron.

 

Halina Szotek, jako przykład osoby będącej lokalną patriotką, a zarazem społeczniczką, dzieli się swoją ogromną, historyczną wiedzą na wszelakie sposoby. Tym razem - podążając za duchem czasów, przedstawiamy Państwu wersję internetową czyli stronę www.halinaszotek.ox.pl, na której publikowane będą teksty i materiały napisane oraz zredagowane przez autorkę.

A wszystko to po to, by dostęp do informacji był łatwiejszy, a schedę dotyczącą pamięci Śląska Cieszyńskiego przekazać najmłodszemu pokoleniu i tym samym ocalić od zapomnienia.

 

 

Halina Szotek
43-430 Skoczów

Kontakt

Halina Szotek
43-430 Skoczów